JAPON: CAMINO DE KUMANO (KYOTO - TOKYO) (Martes, Viernes, Miércoles)

13 Destinos 13 Noches
Paquete de vacaciones
JAPON: CAMINO DE KUMANO (KYOTO - TOKYO) (Martes, Viernes, Miércoles)
Desde 126,945 MXN Tarifa estimada por persona
Ver
Ciudades: Kioto, Nara, Himeji, Hiroshima, Koya, Kawayu Onsen, Osaka, Kanazawa, Shirakawa, Takayama, Nagoya, Hakone, Tokio

JAPON: CAMINO DE KUMANO (KYOTO - TOKYO) (Martes)

13 Destinos 13 Noches
Paquete de vacaciones
JAPON: CAMINO DE KUMANO (KYOTO - TOKYO) (Martes)
Desde 126,945 MXN Tarifa estimada por persona
Ver
Ciudades: Kioto, Nara, Himeji, Hiroshima, Koya, Kawayu Onsen, Osaka, Kanazawa, Shirakawa, Takayama, Nagoya, Hakone, Tokio

JAPON: CAMINO DE KUMANO (TOKYO - TOKYO) (Martes, Viernes, Miércoles)

13 Destinos 13 Noches
Paquete de vacaciones
JAPON: CAMINO DE KUMANO (TOKYO - TOKYO) (Martes, Viernes, Miércoles)
Desde 136,500 MXN Tarifa estimada por persona
Ver
Ciudades: Kioto, Nara, Himeji, Hiroshima, Koya, Kawayu Onsen, Osaka, Kanazawa, Shirakawa, Takayama, Nagoya, Hakone, Tokio